Izbornik

Opis projekta

Ciljevi i ishodi istraživanja

 

Istraživanje polazi od hipoteze da građansko pravo i njegovi instrumenti imaju iznimno važnu ulogu pri zaštiti građana u financijskim poteškoćama, da određeni aspekti ovog sustava nisu kompatibilni i međusobno povezani, te da je zbog tih razloga postojeće građanskopravno uređenje do određene mjere doprinijelo postojećim financijskim poteškoćama građana. Hipoteza je da postoji potencijal za otklanjanja uočenih nedostataka, otklanjanje ili ublažavanje financijskih poteškoća građana i sprječavanje njihova pojavljivanja u budućnosti.

U ovom trenutku, međutim, ne postoje relevantne znanstvene studije koje bi rezultirale složenim istraživanjima pravne strukture postojećih građanskih doktrina i koji bi nedvosmisleno odgovorile na postavljena pitanja o našim hipotezama. Dakle, za sada ne postoje pouzdani znanstveno utvrđeni odgovor na pitanja u kojoj mjeri i na koji način je postojeći građanskopravni sustav doprinio financijskim poteškoćama građana te u kojoj mjeri i na koji način može ovaj sustav pomoći otklanjanju i ublažavanje tih problema kako bi spriječio njihovo pojavljivanje u budućnosti.

 

U svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva i ishoda istraživanja projektna skupina provest će sljedeća istraživanja:

1.    Istraživanje pravnih modela predugovornih obveza trgovaca za informiranje građana o njihovim ugovornim pravima i obvezama.

2.    Istraživanje pravnog modela odgovornog kreditiranja.

3.    Istraživanje modela za zaštitu građana u slučaju pogoršanja financijske situacije zbog nemogućnosti ispunjenja novčanih obveza.

4.    Istraživanje alternativnih načina dobrovoljnog ispunjenja novčanih obveza.

5.    Istraživanje modela građanskopravne zaštite građana u naplati potraživanja.

 

 

Cilj projekta je pronaći optimalne mjere, kako regulatorne tako i neregulatorne naravi, koje je nužno primijeniti s ciljem poboljšanja nepovoljnog financijskog položaja građana.

Istraživanje se predviđa provesti u četiri uzastopnih faza ili "radnih paketa" (WP-a) u ukupnom trajanju od tri godine. WP 1 se sastoji od analize postojećeg zakonodavstva, teorije i sudske prakse iz područja građanskog prava koja ima utjecaj na trenutnu financijsku krizu građana. WP 2 se sastoji od empirijskog istraživanja. WP 3 sastoji se od razvoja preporuka mjera regulatorne i neregulatorne naravi koji treba provoditi u cilju poboljšanja postojećeg pravnog, ekonomskog i socijalnog okruženja na dobrobit građana. WP 4 sastoji se od širenja rezultata istraživanja.

 


 

 

Aims and outcomes of the research

 

This research departs from the hypotheses that the civil law system plays an immensely important role in protection of the citizens in financial difficulties, that certain aspects of this system are not compatibly inter-connected, that due to these reasons the existing civil law system did contribute to certain extent to the existing financial difficulties of citizens and that this system has potential for remedying or alleviating these financial difficulties and for preventing them from appearing in the future.

 

At this moment, however, there are no relevant academic studies which would result from complex research of the legal structure of the existing civil law doctrines and which would unequivocally answer to the questions raised in our hypotheses. Therefore, so far there are no reliable scientifically determined answers as to the question in which degree and in what way did the existing civil law system contribute to the financial difficulties of citizens and in which degree and in what way could this system contribute to remedying and alleviating these difficulties as well as to preventing them from appearing in the future.

 

In order to fulfill the aims and outcomes of the research, the project group would conduct

the following research:

1.    Researching the legal model of pre-contractual obligations of traders to inform citizens of their contractual rights and obligations (pre-contractual information duty)

2.    Researching the legal model of responsible lending (responsible lending)

3.    Researching the model for the protection of citizens in case of a deterioration of the financial situation after agreeing to and/or defaulting on a monetary obligation (debt management)

4.    Researching alternative models of voluntary performance of monetary obligations (alternative instruments of debt payment)

5.   Researching the models of civil law protection of citizens in debt collection (enforcement)

 

 

The aim of the project is to find optimum measures, both of regulatory and non-regulatory nature, which are necessary to be implemented in order to improve unfortunate financial position of citizens.

The research is projected to be undertaken in four consecutive stages or “work packages” (WP’s) in total duration of three years. WP 1 consists of the analysis of the legislation, theory and case law in the field of civil law which has an impact of the current financial crisis of citizens. WP 2 consists of empirical survey. WP 3 consists of the development of recommendations of measures of regulatory and non-regulatory nature which should be implemented in order to improve the existing legal, economic and social environment to the benefit of citizens. WP 4 consists of dissemination of the results of the research.