Izbornik

Ciljevi i ishodi istraživanja

 

Glavni cilj istraživanja jest utvrditi u kojoj mjeri i na koji način različiti građanskopravni instrumenti, njihovo pravno uređenje i njihova praktična  primjena utječu na preveniranje i prevladavanje financijskih teškoća građana prilikom ispunjavanja novčanih obveza i ponuditi rješenja i mjere za unaprjeđenje normativnog i nenormativnog okvira za efikasno ostvarivanje građanskopravne zaštite građana u financijskim teškoćama. Adekvatnosti njihova uređenja, njihove međusobne povezanosti,  kao i povezanosti i usklađenosti  s nenormativnim mjerama (dobra poslovna praksa (best practices), kodeksi poslovnog postupanja (codes of conduct), različiti oblici informiranja građana i sl.)  procjenjivala bi se s obzirom na  njihovu ulogu i utjecaj za ostvarivanje i zaštitu različitih  suprotstavljenih, ali i međusobno uvjetovanih, socijalnih, socioloških, ekonomskih, tržišnih i drugih interesa svih sudionika na globalnom tržištu kao što su zaštita socijalnih i ekonomskih prava građana, efikasno poslovanje društava, sprječavanje nelikvidnosti, gospodarski rast, porast zapošljavanja i mnogi drugi. Pritom bi se sva navedena pitanja  razmatrala kako s pravnog tako i sa sociološkog i ekonomskog aspekta i to  na dvije razine. Prva bi bila utjecaj i važnost pojedinih građanskopravnih instrumenata  za preveniranje financijskih teškoća građana, a druga njihov  utjecaj i važnost za saniranje i prevladavanje već nastalih financijskih  problema u ispunjavanju novčanih obveza. Cilj  istraživanje jest  utvrditi kako su postojeći građanskopravni instrumenti u proteklom razdoblju utjecali na  zaštitu građana u financijskim teškoćama, kako se koriste u sudskoj praksi, kako se tumače u pravnoj znanosti, koju ulogu takvi instrumenti imaju u drugim europskim pravnim sustavima,  da li su utjecali na nastanak financijskih teškoća, njihovo produbljivanje, na koji su  način na ulogu građanskopravnih instituta u zaštiti građana utjecale  njihova harmonizacija s EU pravom i promjene  u pravosudnom sustavu usmjerene na veću efikasnost  hrvatskog pravosuđa (npr. pravna regulacija ovršnog postupka, ugovora o kreditu i sl.), koje su  teorijske i praktične smetnje na normativnoj, a koje na nenormativnoj razini za ostvarivanjem njihovog optimalnog doprinosa rješavanju financijskih teškoća građana.  Rezultati  provedenog istraživanja bili bi osnova za definiranje  načela na kojima bi se trebao temeljiti novi sustav građanskopravne zaštite građana u financijskim teškoćama. Temeljem provedenog istraživanja dali bi se prijedlozi za promjenu i usavršavanja pojedinih građanskopravnih instituta važnih za rješavanje financijskih teškoća građana, kao i prijedlozi za uvođenje različitih instrumenata nenormativne naravi koji bi u koordinaciji s novim ili poboljšanim normativnim uređenjem građanskopravne zaštite građana mogli doprinijeti preveniranju i prevladavanju financijskih teškoća građana prilikom ispunjavanja novčanih obveza.

 


 

 

Aims and outcomes of the research

 

The main goal of the study is to determine in which degree and in what way the different civil law instruments, their legal structure and their practical application influences the prevention and overcoming of the financial difficulties of citizens in their performance of monetary obligations and offer solutions and measures for the advancement of the regulatory and non-regulatory framework for an efficient realization of civil law protection of citizens in financial distress. The adequacy of their structure, their mutual connection, as well the connection and harmonization of the non-regulatory measures (best practices, codes of conduct, different forms of citizen awareness etc.) would be assessed against their role and influence for the realization and protection of different adverse, but sometimes mutually conditioned, social, sociological, economic, market and other interests of all of the participants in the global market, such as the protection of social and economic rights of citizens, efficient business operation, the prevention of illiquidity, economic growth, increase in employment and many others. All of the mentioned questions would be addressed both from a legal as well as a sociological and economic aspect, and on two levels. The first would be the influence and importance of certain civil law instruments for the prevention of financial difficulties citizens face, and the second would be its influence and importance for the resolution and overcoming of existing financial problems in the performance of monetary obligations. The goal of the study is to determine how existing civil law instruments have influenced in the past period the protection of citizens in financial distress, how they are used in the case law, how they are interpreted in the legal theory, what role such instruments have in other European legal systems, have they influenced the genesis of financial difficulties, their deepening, in what way have its harmonization with EU law and the changes in the justice system directed at a higher efficiency of the Croatian justice system (e.g. the de-judicalizing of enforcement proceedings) influenced the role of civil law doctrines in the protection of citizens, what are the theoretical and practical hurdles on the regulatory and the non-regulatory level for the realization of their optimal contribution to the solution of citizens' financial difficulties. The results of the study would be a foundation for defining principles which would base a new system of civil law protection of citizens in financial distress. On the basis of the completed study, suggestions for a change and enhancement of certain civil law doctrines important for the solution of financial difficulties of citizens would be offered, as would be the case with suggestions for the introduction of different instruments of the non-regulatory kind which could, in coordination with the new of enhanced regulatory structure of the civil law protection of citizens, contribute to the prevention and overcoming of financial difficulties of citizens in their performance of monetary obligations.