Izbornik

2. ISTRAŽIVANJE PRAVNOG MODELA ODGOVORNOG KREDITIRANJA

 

Koncept odgovornog kreditiranja izravan je odgovor pojedinih država, međunarodnih organizacija, društva općenito na učestalo pojavljivanje slučajeva prezaduženosti građana. Široka dostupnost jeftinog novca, povezana s učestalim pojavljivanjem prakse predatorskog kreditiranja te nedovoljne obaviještenosti i educiranosti potrošača o temeljnim karakteristikama financijskih proizvoda, u mnogim je zemljama prije desetak godina dovela do eksplozije slučajeva prezaduženosti. Intenzitet i brojnost slučajeva prezaduženosti u mnogim su društvima prerasli razinu pojedinačnih incidenata i postali jedan od glavnih društvenih i ekonomskih problema. Od tada velik broj država i međunarodnih organizacija nastoji razviti niz mehanizama, zakonodavnih i drugih regulatornih mjera kao i niz nepravnih, ekonomskih, socijalnih i inih mjera usmjerenih na razvoj koncepta odgovornog kreditiranja, kao odgovor na rastući problem prezaduženosti. U okviru ove radne skupine razmatraju se tri vrste mjera:

- mjere usmjerene na jačanje angažiranosti potrošača (consumer engagement),

- mjere usmjerene na uređenje ponašanja financijskih subjekata (industry-based requirements),

- mjere usmjerene na regulatornu kontrolu tržišta (regulatory controls).

 

Osim toga, u okviru ove radne skupine posebno se propituje personalno i predmetno polje primjene pravila o odgovornom kreditiranju.

 

1.     Mjere usmjerene na jačanje angažiranosti potrošača

U okviru ovih mjera razmatraju se:pravila o obavještavanju potrošača,pravila o edukaciji potrošača,pravila o kolektivnoj zaštiti potrošača,pravila o zaštiti od nepoštenih poslovnih praksi.

Pitanja koja se u tom kontekstu obrađuju s posebnom pažnjom su sljedeća:

- jesu li postojeća pravila o obavještavanju potrošača u financijskom sektoru dovoljno jasna i razumljiva prosječnom potrošaču?

- postoje li u ovom trenutku adekvatni  osnovno- i srednjoškolski programi edukacije usmjereni na financijsku pismenost te postoje li adekvatni programi financijskog opismenjavanja građana općenito?

- je li postojeći sustav kolektivne zaštite potrošača učinkovit, treba li redefinirati popis osoba ovlaštenih na pokretanje tih postupaka te treba li općenito redefinirati postojeći sudski model kolektivne zaštite te uvesti elemente upravnog/agencijskog modela?

- jesu li tijela nadležna za nadzor nepoštene poslovne prakse u financijskom sektoru kadrovski, stručno i financijski opremljeni za učinkovit nadzor financijskog tržišta?

- U kojoj je mjeri postojeći sustav nadzora financijskih institucija učinkovit?

 

2.     Mjere usmjerene na uređenje ponašanja financijskih subjekata

 

U okviru ovih mjera razmatraju se: pravila o edukaciji zaposlenika, predstavnika i posrednika financijskih institucija, pravila o procjeni kreditne sposobnosti klijenata,pravila o prikladnosti financijskog proizvoda.

Pitanja koja se u tom kontekstu obrađuju s posebnom pažnjom su sljedeća:

- jesu li zaposlenici, predstavnici i posrednici financijskih institucija zadovoljavajuće educirani  u svrhu adekvatnog informiranja potrošača te na koji način i kojim sredstvima urediti dužnost edukacije svojih zaposlenika, predstavnika i posrednika od strane financijskih institucija?

- je li potrebno redefinirati postojeći sustav procjene kreditne sposobnosti klijenta, a poglavito:

- treba li sustav procjene kreditne sposobnosti postati obvezatan za sve klijente?

- treba li propisati detaljna pravila za procjenu kreditne sposobnosti klijenata?

- treba li uvesti javni registar obveza, koje bi podatke takav registar treba sadržavati te treba li uvesti obvezu uvida u taj registar prilikom procjene kredite sposobnosti?

- treba li uvesti zabranu izdavanja kredita klijentima koji ne zadovolje kriterije za procjenu njihove kreditne sposobnosti?

- koje su sankcije za povredu obveze procjene kreditne sposobnosti klijenta?

- na koji način i s kojim sadržajem urediti pitanje prikladnosti financijskog proizvoda, a poglavito:

-       treba li predvidjeti kriterije na kojima će se procjena prikladnosti trebala temeljiti?

-       s kojom razinom detaljnosti i kojim sredstvima urediti pitanje provjere prikladnosti financijskog proizvoda?

-       koje su sankcije za povredu obveze procjene prikladnosti financijskog proizvoda?

 

3.     Mjere usmjerene na regulatornu kontrolu tržišta

 

U okviru ovih mjera razmatraju se: pravila o limitiranju zaduženja, pravila o limitiranju ukupnih troškova zajma, pravila o limitiranju odvjetničkih, sudskih i ostalih rezidualnih troškova

Pitanja koja se u tom kontekstu obrađuju s posebnom pažnjom su sljedeća:

- je li potrebno uvesti zakonski limit zaduženja te koju metodu limitiranja prihvatiti?

- je li potrebno uvesti limit ukupnih troškova zajma?

- je li potrebno uvesti limite na odvjetničke, sudske i ostale rezidualne troškove ostvarenja tražbine prema potrošaču?

 

4.     Personalno i predmetno polje primjene pravila o odgovornom kreditiranju

 

Pitanja koja se u kontekstu polja primjene pravila o odgovornom kreditiranju obrađuju s posebnom pažnjom su sljedeća:

- treba li sva ili neka pravila o odgovornom kreditiranju primjenjivati na svakog klijenta, bez obzira djeluje li u privatne ili poslovne svrhe?

- treba li se postojeće polje primjene pravila zaštite potrošača proširiti i na one odnose, odnosno one transakcije koje u ovom trenutku nisu obuhvaćeni tim pravilima?