Izbornik

5. ISTRAŽIVANJE MODELA GRAĐANSKOPRAVNE ZAŠTITE GRAĐANA U NAPLATI POTRAŽIVANJA

U posljednjih nekoliko godina u Republici Hrvatskoj postupci prisilnog namirenja novčanih tražbina reformirani su na različitim razinama. Uglavnom je cilj reformi bio ubrzanje ovrhe, veća zaštita vjerovnika i efikasnije namirenje tražbina. U mnogim slučajevima građani protiv kojih se provodi ovrha eventualnu građanskopravnu zaštitu svojih prava iz osnovnog pravnog odnosa iz kojeg proizlazi tražbina mogu ostvarivati  ograničeno i "post festum", ne mogu se pozvati na izuzeća, te oni često snose visoke troškove osiguranja odnosno ovrhe. Glavni ciljevi ovog dijela projekta su:

- analizirati različite aspekte ugroženosti i građanskopravne zaštite građana u postupcima  prisilne naplate tražbine, s posebnim naglaskom na uobičajene prigovore u parnici, te socijalnu zaštitu dužnika i njihovih obitelji

- procijeniti učinkovitost pojedinih instrumenata građanskpravne zaštite građana u postupku prisilne naplate i  eventualno predložiti  uvođenje novih instrumenata kojima bi se efikasnije zaštitili, s posebnim naglaskom na modalitete zaštite kad se ovrha provodi na nekretninama u kojima stanuju. 

 

Pravni položaj dužnika razmatra se podrobnije sa slijedećih aspekata:

 

1.     Pravni položaj dužnika u fazi ugovaranja modaliteta namirenja

Potrebno je ispitati prava i obveze dužnika u odnosu na ugovorne klauzule koje se odnose na prisilno namirenje. Pitanja od važnosti i za sadašnje odnosno buduće uređenje su slijedeća:

- koji su modaliteti ugovaranja namirenja (izvansudskog, sudskog) kojima se vjerovniku olakšava položaj prilikom prisilnog namirenja?

- na koji način se dužnik štiti od ugovaranja standardnih klauzula kojima mu se uskraćuje ili ograničuje osporavanje vjerovnikovih tražbina?

-  na koji način se dužnik štiti od prekomjernog osiguranja?

- na koji način se dužnik štiti od standardnih procesnih klauzula?

 

2.     Pravni položaj dužnika nakon zakašnjenja

Potrebno je ispitati prava i obveze dužnika u fazi nakon zakašnjenje a prije pokretanja sudskog ili drugog postupka radi prisilnog namirenja. Pitanja koja su od važnosti:

- postoji li obveza vjerovnika da prije pokretanja postupka upozori ili opomene dužnika?

- koja su prava dužnika koji priznaje djelomično obvezu, ali ju djelomično osporava?

- mora li dužnik voditi neki postupak prigovaranja ili raspravljanja sa vjerovnikom?

- koja su dužnikova prava u slučaju da je vjerovnik raspolagao tražbinom?

- koja su dužnikova prava u pogledu zaštite od vjerovnikovih postupaka kojima prijeti neosnovanim ishodom za dužnika (npr. prijeti vrlo visokim troškovima)?

- ako postoje više odnosa između istog vjerovnika i dužnika, koja su prava dužnika u pogledu zaštite od poduzimanja vjerovnikovih mjera nepovoljnih za dužnika u drugim pravnim odnosima?

- koja su prava dužnika prema vjerovniku ako je djelomično ili u cijelosti ispunio obvezu?

 

Posebna pitanja postavljaju se u slučaju ugovorenog jamstva:

- mora li dužnik biti obaviješten o tome da će se namirenje tražiti od jamca, da je jamac ispunio ili odbio ispuniti obvezu?

- kakav je pravni položaj jamca koji dobrovoljno ispuni obvezu (koja su njegova prava u odnosu na dužnika, odnosno vjerovnika, posebno u pogledu sredstava osiguranja)?

- kakav je položaj jamca u pogledu predaje dokaza i sredstva osiguranja?

- koji su učinci ovršne naplate protiv jamaca?

- kakav je odnos više jamaca u slučaju naplate od jednog jamca?

- koja je razlika u pravnom položaju između dužnika i sudužnika, te sudužnika i jamca? 

 

3.     Pravni položaj dužnika u ovršnom postupku

U ovom dijelu potrebno je analizirati slijedeće grupe pitanja

 

- pitanja o predmetu ovrhe: Koji su predmeti izuzeti iz ovrhe? Na kojim predmetima postoji ograničenje ovrhe? Kako urediti posebna pravila o zaštiti dužnikove jedine nekretnine? Koji su načini zaštite dužnika ako je ovrhom obuhvaćen predmet koji je izuzet ili je ovrha ograničena? Kako se dužnik može zaštititi ako je ovrhom obuhvaćen predmet čija je vrijednost nerazmjerno velika ili mala u odnosu na tražbinu koja se namiruje (neprikladan predmet)? Kako se dužnik može zaštititi od ovrhe na računu (problem blokade računa i nepovoljnih posljedica za dužnika zbog nemogućnosti bezgotovinskog platnog prometa)? Trebaju li postojati mogućnosti promjene sredstava ovrhe na prijedlog dužnika? Tko su treće osobe koje se mogu štititi? Koje su mogućnosti zaštite trećih koji imaju neko pravo na predmetu ovrhe (posebno o bračni drugovi)? Koje su mogućnosti zaštite od zloupotreba prava trećih?

 

- pitanja o dostavi: Koji su problemi prilikom dostave odluke i druga pismena u ovršnim postupcima? Kako se dužniku jamči da zna da se protiv njega vodi neki ovršni postupak? Koji su mehanizmi zaštite od izbjegavanja dostave?

 

- pitanja o pravnim lijekovima: Koji se razlozi mogu, a koji ne mogu isticati u postupcima povodom pravnih lijekova? Koji su mehanizmi zaštite dužnika zbog primjene pravila o nesuspenzivnosti pravnih lijekova u ovršnom postupku? Koji su mehanizmi zaštite dužnika u ovršnom postupku koji se provodi na temelju isprave s ovršnom klauzulom?

 

4.     Pravni položaj dužnika u slučaju nezakonitog namirenja izvan ili nakon ovršnog postupka

 

Potrebno je raspraviti kako se dužnik štiti ako je protiv njega provedena nezakonita ovrha ili namirenje, a nisu mu dostupni pravni lijekovi. Pitanja od važnosti:

- kako se dužnik štiti od samovlasti vjerovnika?

- koje su mogućnosti zaštite protuovrhom ili primjenom pravila o stjecanju bez osnove?

- koje su mogućnosti zaštite naknadom štete zbog nezakonitog postupanja nekog tijela ili trećeg?

 

5.     Pravni položaj dužnika u odnosu na troškove

Potrebno je analizirati sve troškove povezane sa ovršnim postupkom i njihov utjecaj na dužnikov položaj prilikom namirenja. Pitanja od važnosti su:

- koji su sve troškovi povezani sa namirenjem (uključujući: kamate, penale, naknade, javnobilježničke troškove, odvjetničke troškove, sudske troškove uključujući sudske pristojbe, troškove provedbe ovrhe (FINA i dr.), troškove oglašavanja i dostave, troškove procjene itd.)?

- mogu li se troškovi smanjiti ili izbjeći (posebno pitanja pravne pomoći, i pitanje dodatnih odvjetničkih troškova pravno upućene strane)?

- kakav je položaj troškova u prvenstvenom redu namirenja?

- kakve su mogućnosti osporavanja ili povrata previsoko odmjerenih ili plaćenih troškova?

 

6.     Pravni položaj dužnika u potrošačkom stečaju

Potrebno je raspraviti utjecaj osobnog stečaja na potrošačko kreditiranje. Pitanja od važnosti su: Kakav je općenito odnos osobnog stečaja i ovrhe, posebno u pogledu predmeta ovrhe odnosno osobnog stečaja? U kojim slučajevima je za dužnika preporučljiv osobni stečaj u odnosu na ovrhu?